Jehovah ndiMambo

Jehovah ndiMambo wekudenga
Tomupei Mambo wekudenga
Rangarira Mambo wekudenga
Hounou uMambo wekudenga
Tapiwe uMambo wekudenga
Toitei Mambo wekudenga
Taungana Mambo wekudenga

Wakasika Zvose Zvinhu (Hymn 10)

Wakasika zvose zvinhu, Iwe Mwari woga
Pasina wakayamura, Kuzviita kwako

Aya Makomo amire, Akasikwa newe,
Akamira akasimba, Nokutsigwa newe

Nayo Mvura yatinonwa, Takapiwa newe.
Nako kudya kwatinodya, Takapiwa newe.

Wakasika vanhu iwe, Nokufana newe,
Ukavapa zvinhu zvose, Zvikavakodzera.

Kwasvika muvengi wavo, Akavabvutira,
Vakusiya iwe Mwari, Vakanzwa izwi rake.

Wakati kuvaponisa, Ukaita tsitsi
Ukavapa Mwana wako, Achizovafira.

(Hymn 10)

Zadzisa Chirevo (Hymn 12)

Zadzisa chirevo chako,
Mwari, Ishe wechokwadi
Ose marudzi enyika 
Ngaawane ruponiso.
 
Namabvi kunei nyika
Ngaapfugame panewe
Dzidzamare dzose ndimi 
Dzireve ukuru hwako.
 
Tonga, Tonga, Ishe Jesu! 
Kuuya newe kufara, 
Nezvikanganiso zvedu 
Yatadzika yose nyika.
 
Tarira nyika yokwedu, 
Urege kuipa kwayo 
Urege kutsamwa kwako 
Isingafi mhuri yayo.
 
Ramba Ishe tisazvidza
Zvidzidziso zvezwi rako; 
Ugozotimutsirira 
Tinzwe nechokwadi chako
Zadzisa

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah mukuru!
Kurumbidzai mose!
Wakatipa gore idzva
Wakakurumbidzwa

Wakatichengeta Iye
Gore rapfuura
Tose tiri mberi kwako
Nezvipiko zvedu

Tinotenda Mwari Baba
Nedzo tsitsi dzako
Tinozvipa Kwauri
Neyo mwoyo yedu

Tinoda kurumbidza
Namabasa edu
Toda kutevera Jesu
Tiende kudenga

Dzose nguva dzatinadzo
Dzive dzako Ishe
Namasimba edu ose
Apirwe kwauri

Kudzamarare uuye
Jesu namakore
Negore rakanakisa
Guru rokudenga.

aac41.jpg

Edmos Shumba’s Testimony – Migraine gone with Baptism

Edmos Shumba

I had a serious migraine since 1974: my parents tried every trick to have this illness cured but in vain. When I started working in 1990 I visited all the reputable private doctors and a foreign neurologist but in vain. I resigned myself to a life of tablets everyday.  Muviri wangu wese was smelling tablets until 2005.

That year I was transferred to Hwange from Bulawayo where I repented and got baptised in The African Apostolic Church. And since then I am yet to visit my former private doctor since I had become his permanent patient.

My total cure is so mysterious to my relatives, private doctor and friends and my answer to everyone is PAURO WAKATUMWA NA JESU KUZOZORODZA VANOTENDA. MUMAZISO EDU MUNHU SESU ASI PAMAZISO AMWEYA MUTSVENE IBASA RAMWARI BABA. SAKA HUYAI MESE MUZORODZWE!

Contact Edmos Shumba for more information on his testimony.

 

 

Mutumwa waMwari waronda tsoka dzaJesu Kristu ndiPaul Mwazha

Mutumwa waMwari waronda tsoka dzaJesu Kristu ndiPaul Mwazha. Dombo reSion ndiPaul Mwazha..

Mutumwa waMwari waronda Tsoka dzaJesu Kristu ndiPaul Mwazha. X2

(Waronda Tsoka idombo reSion) CHORUS

Idombo reSion Paul Mwazha X5

PaGuvambwa, Ndarikure kana paWinterveldt. X2

Idombo reSion paGuvambwa, X2
Idombo reSion paWinterveldt, X2
Idombo reSion Ndarikure, X2
Idombo reSion Tinomutevera X2

Mutumwa waMwari waronda Tsoka dzaJesu Kristu ndiPaul Mwazha. X2

Idombo reSion Paul Mwazha X5

PaGuvambwa, Ndarikure kana paWinterveldt. X2

Ishe Jesu paGuvambwa, X2
Ishe Jesu paWinterveldt, X2
Ishe Jesu Ndarikure X2
Ishe Jesu Tinomutevera X2

“Who can we commission, who can go on our behalf?”

At the end of the year, in 1951 I heard a voice in my sleep saying “Who can we commission, who can go on our behalf?”

I went to Rev Chidarikire early in the morning and related to him this relevation. He said to me “A, I imagine it has more to do with arrangements Rev M Wright is making regarding your career. He wants you to study for priesthood”

I left him for my private place of prayer. I prayed “Father, I did hear your voice last night saying to me, “Who can we commission, who can go for us?’ Therefore I am here. I come to do as you command. You know father that is has always been my wish to be your servant, send me with your word to your people in Africa first and to all the world thereafter and if it be your wish, Creator, may all who see me see you instead and those who listen to me, hear your voice. Amen” [The Divine Commission of Paul Mwazha of Africa Part 1, Chapter 8]

It is also in this same manner that the prophet Isaiah and Jeremiah were commissioned by God. Isaiah 6:1-8; Jeremiah 1:5-10