Mwari Tinaye – Ishe Jesu!

Mwari Tinaye (Mwari Baba Mweya Mutsvene)
Ishe Jesu! (Anotibatsira pane zvinotinetsa)
Mwari Tinaye (Mwari Baba Mweya Mutsvene)
Ishe Jesu! (Anotibatsira pane zvinotinetsa)

Advertisements