Pauros watumwa kufamba naro vhangeri

Advertisements

10 thoughts on “Pauros watumwa kufamba naro vhangeri

  1. Takangodiwa hedu,saka ngatimudeiwo hedu……..Mwari IPA Pauro Mwazha weAfrica makore mazhinji tinaye…..Amen!!!!!!!

  2. Ndinotenda Mwari wakatuma Paul Mwazha we Africa kuzorodza vanotenda. Uye ndinotenda Mwari akapinda kumutungamiri/vaundamiri vakaita Blog iri. It was professionally done. Africa Forward,never backwards!

  3. Pauro wakatumwa kuparidza vhangeri naJesu, yoruponesu muAfrica. Kuti tiende kudenga taponeswa naye. Amen.

  4. i would like to thank God of Paul Mwavha of africa,who answering my prayers, the are many good things that are happening in my life. make me do Your laws in the name of JESUS who sent Paul Mwavha of africa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s