Jehovah ndiMambo

Jehovah ndiMambo wekudenga
Tomupei Mambo wekudenga
Rangarira Mambo wekudenga
Hounou uMambo wekudenga
Tapiwe uMambo wekudenga
Toitei Mambo wekudenga
Taungana Mambo wekudenga

Advertisements