Hymn 159 – The African Apostolic Church led by Paul Mwazha of Africa

Advertisements

Tsemura Makomo Ishe Jesu

Tsemura makomo Saint Pauro, tsemura tipinde
Mabvazuva rakanga rava gungwa
Mavirazuva rakanga rava gomo
Inzwi rikati wasvika panzvimbo yenyasha
Ishe Jesu tsemura makomo

Mabvazuva pakavakwa imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Mambo Jesu vakaonekwa naPauro
Mambo Jesu vakaonekwa ari mudombo
Mambo Jesu vakaonekwa ari mutsime
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Nyamasase inopenya Ishe, Nyamasase inopenya Ishe,
Shilo yakaonekwa naPauro
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Winterveldt