UnAuthorised Business and Publications

Mwazha-Apostolic

Advertisements

5 thoughts on “UnAuthorised Business and Publications

  1. Tino tenda ishe wedu JESU CHRISTU wakatitumira muranda wake Paul Mwazha kuzozorodza vanotenda pamazuva ano ekupedzisira.Mwari wakatida chokwadi. Dai zvanga zvisina kudaro taifira murima. Kudzai Jehovha!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s