Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba
Ini ndadzoka ndive somuranda
Ini ndadzoka kumusha Baba
Ndibatei somuranda

Iyo Nhaka pfuma yeupenyu
Yakatange nayo kure kure
Akaidya pamwe neshamwari
Yakapedzwa nezvipfeve

Pfuma yose yakati yapera
Zano zvose mufaro zavapera
Akafunga zvokutsvaga basa
Akawana renguruve

Kudya kwakwe, kudya kwenguruve
Nzara nhamo zvomumanikidza
Zviri nani ndidzoke kumusha
Ndino shanda somuranda

Vakamuziva achiri kure
Vakamhanya kumuchingamidza
Aiwaka vakafara kwazvo
Nemisodzi yerufaro

Vakatora Mhuru kuuraya
Vakatanga kuita mutambo
Vakadana hama neshamwari
Kufarira murashiki

[A Song from the Parable of The Lost Son – Luke 15:11-32]

Lost Son

 

Advertisements

Tsemura Makomo Ishe Jesu

Tsemura makomo Saint Pauro, tsemura tipinde
Mabvazuva rakanga rava gungwa
Mavirazuva rakanga rava gomo
Inzwi rikati wasvika panzvimbo yenyasha
Ishe Jesu tsemura makomo

Mabvazuva pakavakwa imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Mambo Jesu vakaonekwa naPauro
Mambo Jesu vakaonekwa ari mudombo
Mambo Jesu vakaonekwa ari mutsime
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Nyamasase inopenya Ishe, Nyamasase inopenya Ishe,
Shilo yakaonekwa naPauro
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Winterveldt

Wakasika Zvose Zvinhu (Hymn 10)

Wakasika zvose zvinhu, Iwe Mwari woga
Pasina wakayamura, Kuzviita kwako

Aya Makomo amire, Akasikwa newe,
Akamira akasimba, Nokutsigwa newe

Nayo Mvura yatinonwa, Takapiwa newe.
Nako kudya kwatinodya, Takapiwa newe.

Wakasika vanhu iwe, Nokufana newe,
Ukavapa zvinhu zvose, Zvikavakodzera.

Kwasvika muvengi wavo, Akavabvutira,
Vakusiya iwe Mwari, Vakanzwa izwi rake.

Wakati kuvaponisa, Ukaita tsitsi
Ukavapa Mwana wako, Achizovafira.

(Hymn 10)

Zadzisa Chirevo (Hymn 12)

Zadzisa chirevo chako,
Mwari, Ishe wechokwadi
Ose marudzi enyika 
Ngaawane ruponiso.
 
Namabvi kunei nyika
Ngaapfugame panewe
Dzidzamare dzose ndimi 
Dzireve ukuru hwako.
 
Tonga, Tonga, Ishe Jesu! 
Kuuya newe kufara, 
Nezvikanganiso zvedu 
Yatadzika yose nyika.
 
Tarira nyika yokwedu, 
Urege kuipa kwayo 
Urege kutsamwa kwako 
Isingafi mhuri yayo.
 
Ramba Ishe tisazvidza
Zvidzidziso zvezwi rako; 
Ugozotimutsirira 
Tinzwe nechokwadi chako
Zadzisa

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah mukuru!
Kurumbidzai mose!
Wakatipa gore idzva
Wakakurumbidzwa

Wakatichengeta Iye
Gore rapfuura
Tose tiri mberi kwako
Nezvipiko zvedu

Tinotenda Mwari Baba
Nedzo tsitsi dzako
Tinozvipa Kwauri
Neyo mwoyo yedu

Tinoda kurumbidza
Namabasa edu
Toda kutevera Jesu
Tiende kudenga

Dzose nguva dzatinadzo
Dzive dzako Ishe
Namasimba edu ose
Apirwe kwauri

Kudzamarare uuye
Jesu namakore
Negore rakanakisa
Guru rokudenga.

aac41.jpg

Mwari Wakanaka. God is Good

Mwari wakanaka, wakatichengeta (God is good, he looked after us)
Hama ngatimunamate (Brothers lets worship him)
Mwari wacho, Mwari wevarombo (This God, is a God for the poor)
Mwari wacho, Mwari wenherera (This God, is a God for orphans)

Ini ndaimbotambura, Ndiye akandichengeta ( I used to suffer, its Him who looked after me)
Vakomana ngatimunamate (Men let’s worship him)
Vasikana ngatimunamate (Women let’s worship him)
VanaMai ngatimunamate (Mother’s let’s worship)

VanaMai siyai kuroya (Mother’s depart from witchcraft)
VanaBaba siyai kupomba (Father’s depart from fornication)
VanaMai siyai makuhwa (Mother’s depart from gossiping)

Mwari wakanaka kwatiri (God is good to us)