Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Luke 12:2
For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. – Mark 4:22
So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Mathew 10:26

Jehovah ndiMambo

Jehovah ndiMambo wekudenga
Tomupei Mambo wekudenga
Rangarira Mambo wekudenga
Hounou uMambo wekudenga
Tapiwe uMambo wekudenga
Toitei Mambo wekudenga
Taungana Mambo wekudenga

Zadzisa Chirevo (Hymn 12)

Zadzisa chirevo chako,
Mwari, Ishe wechokwadi
Ose marudzi enyika 
Ngaawane ruponiso.
 
Namabvi kunei nyika
Ngaapfugame panewe
Dzidzamare dzose ndimi 
Dzireve ukuru hwako.
 
Tonga, Tonga, Ishe Jesu! 
Kuuya newe kufara, 
Nezvikanganiso zvedu 
Yatadzika yose nyika.
 
Tarira nyika yokwedu, 
Urege kuipa kwayo 
Urege kutsamwa kwako 
Isingafi mhuri yayo.
 
Ramba Ishe tisazvidza
Zvidzidziso zvezwi rako; 
Ugozotimutsirira 
Tinzwe nechokwadi chako
Zadzisa