UnAuthorised Business and Publications

Mwazha-Apostolic

Advertisements

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Luke 12:2
For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. – Mark 4:22
So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Mathew 10:26

Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba
Ini ndadzoka ndive somuranda
Ini ndadzoka kumusha Baba
Ndibatei somuranda

Iyo Nhaka pfuma yeupenyu
Yakatange nayo kure kure
Akaidya pamwe neshamwari
Yakapedzwa nezvipfeve

Pfuma yose yakati yapera
Zano zvose mufaro zavapera
Akafunga zvokutsvaga basa
Akawana renguruve

Kudya kwakwe, kudya kwenguruve
Nzara nhamo zvomumanikidza
Zviri nani ndidzoke kumusha
Ndino shanda somuranda

Vakamuziva achiri kure
Vakamhanya kumuchingamidza
Aiwaka vakafara kwazvo
Nemisodzi yerufaro

Vakatora Mhuru kuuraya
Vakatanga kuita mutambo
Vakadana hama neshamwari
Kufarira murashiki

[A Song from the Parable of The Lost Son – Luke 15:11-32]

Lost Son

 

Feb 2015 Tweets from our Twitter @TheAfrApoChurch

Paul Mwazha of Africa – Frequent moments of prayer

Frequent moments of prayer occupied most of my thoughts wherever I would be, whether I was working in the fields or doing any other odd tasks, I would down tools and as my heart pulsated with love I felt for the Lord, and tears rolling down my cheeks, I would kneel and pray. Each time I prayed Christ Jesus would fill my heart with joyfulness. I would experience so much joy. It has remained beyond my human capability to explain the extent of such immense pleasure.

The Divine Commission Of Paul Mwazha of Africa Part One

EPM