Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Luke 12:2
For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. – Mark 4:22
So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Mathew 10:26

Advertisements

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba
Ini ndadzoka ndive somuranda
Ini ndadzoka kumusha Baba
Ndibatei somuranda

Iyo Nhaka pfuma yeupenyu
Yakatange nayo kure kure
Akaidya pamwe neshamwari
Yakapedzwa nezvipfeve

Pfuma yose yakati yapera
Zano zvose mufaro zavapera
Akafunga zvokutsvaga basa
Akawana renguruve

Kudya kwakwe, kudya kwenguruve
Nzara nhamo zvomumanikidza
Zviri nani ndidzoke kumusha
Ndino shanda somuranda

Vakamuziva achiri kure
Vakamhanya kumuchingamidza
Aiwaka vakafara kwazvo
Nemisodzi yerufaro

Vakatora Mhuru kuuraya
Vakatanga kuita mutambo
Vakadana hama neshamwari
Kufarira murashiki

[A Song from the Parable of The Lost Son – Luke 15:11-32]

Lost Son

 

God’s Commandments | What Does The Bible Say?

 1. but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. [Exodus 20:6]
 2. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. [1 John 5:3]
 3. “You shall therefore love the Lord your God and keep his charge, his statutes, his rules, and his commandments always. [Deuteronomy 11:1]
 4. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus [Revelations 14:12]
 5.  “If you love me, you will keep my commandments. [John 14:15]
 6.  You are my friends if you do what I command you. [John 15:14]
 7. And this is love, that we walk according to his commandments; this is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. [2 John 1:6]
 8. But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!” [Luke 11:28]
 9. “If you walk in my statutes and observe my commandments and do them,  then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit [Leviticus 23:3-4]
 10. he taught me and said to me, “Let your heart hold fast my words; keep my commandments and live. [Proverbs 4:4]
 11. and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. [1 John 3:22]
 12. And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. [Mathew 22:37-38]
 13. Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven [Mathew 5:19]
 14. And he said to him, “Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. [Mathew 19:17]

The Ten Commandments: Old Testament Vs New Testatement

Old Testament New Testament
First
Commandment
Exodus 20:3;
Deuteronomy 5:7
Matthew 4:10; Luke 4:8; Revelation 14:7
Second
Commandment
Exodus 20:4-6;
Deuteronomy 5:8-10
Acts 15:20; 1 Corinthians 6:9-10; Galatians 5:19-20; Ephesians 5:5
Third
Commandment
Exodus 20:7;
Deuteronomy 5:11
Matthew 5:33-37; 1 Timothy 6:1; James 2:7
Fourth
Commandment
Exodus 20:8-11;
Deuteronomy 5:12-15
Luke 4:16; 23:55-56; Acts 17:1-2; 18:4; Hebrews 4:9; 1 John 2:6
Fifth
Commandment
Exodus 20:12;
Deuteronomy 5:16
Matthew 15:4-9; 19:19; Mark 10:19; Luke 18:20; Romans 1:29-30; Ephesians 6:1-3
Sixth
Commandment
Exodus 20:13;
Deuteronomy 5: 17
Matthew 5:21-22; 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; Romans 1:29-30; 13:9
Seventh
Commandment
Exodus 20:14;
Deuteronomy 5:18
Matthew 5:27-28; 19:18; Mark 10:11-12, 19; Luke 16:18; 18:20; Romans 7:2-3; 13:9
Eighth
Commandment
Exodus 20:15;
Deuteronomy 5:19
Matthew 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; Romans 13:9; Ephesians 4:28; 1 Peter 4:15; Revelation 9:21
Ninth
Commandment
Exodus 20:16;
Deuteronomy 5:20
Matthew 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; Acts 5:3-4; Romans 13:9; Ephesians 4:25
10th
Commandment
Exodus 20:17;
Deuteronomy 5:21
Luke 12:15; Romans 1:29; 7:7; 13:9; 1 Corinthians 6:9-10; Galatians 5:19-21; Ephesians 5:3, 5

Tsemura Makomo Ishe Jesu

Tsemura makomo Saint Pauro, tsemura tipinde
Mabvazuva rakanga rava gungwa
Mavirazuva rakanga rava gomo
Inzwi rikati wasvika panzvimbo yenyasha
Ishe Jesu tsemura makomo

Mabvazuva pakavakwa imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Mambo Jesu vakaonekwa naPauro
Mambo Jesu vakaonekwa ari mudombo
Mambo Jesu vakaonekwa ari mutsime
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Nyamasase inopenya Ishe, Nyamasase inopenya Ishe,
Shilo yakaonekwa naPauro
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Winterveldt

Paul Mwazha Teaching Easter Sabbath 2014

Paul Mwazha’s teaching at Guvambwa 19 April 2014, Easter Sabbath

Vana vaBaba vangu, nyika yava kuguma. Mazvinzwa. Eh Mobatisisa, togadzirira. Togadzirira kuuya kwaJesu. Inguva yekupinda muChurch yaJesu iyi. Nhaika. Vanhu vachibhabhatidzwa imomo. Ndomune dzidziso yaMwari. Vachigamuchira Mweya Mutsvene imomo, vachifamba munzira dzaMwari. Nhaika. Eh. Zvino asi tinofara zviri kuita, nyika dzese dziri kuuya muThe African Apostolic Church. Eh. Kwese kwese. Ah kwese kwatiri kuenda ndozvazvinoita izvozvi. Ah Eh veduwe. Nguva yakwana. Farai, nokuti vana vaBaba wangu, nyika ino haisi yedu, inyika yenyama. Kana munhu afa handiti zvinonzi haachipo waenda. Pakuviga vanoti tava kuisa ivhu kuvhu, Eh ivhu iri kairi. Munhu ndiye anoita kuti utaure, umire, ufambe, udye, unamate, unwe. Eh. Zvinokonzerwa neMweya uri mumunhu. Kana munhu afa mweya unobuda. Ivhu iri rinozotaura? [congregation responds – Kwete!] Hariore? [Rinoora]. Saka richivigwa ka, richiiswa muvhu kuitira kuti vanhu varege kunhuhwirwa. Zvino asi mweya unofa here? [congregation responds – Kwete!] Unoenda kudenga. Kana munhu afa akaenda kudenga asina Mwari, mweya wake unonoiswa mueGehena, kwakutsva nekusingaperi. Eh, mweya haufe. Kana anga ari anga achitenda, apinda muThe African Apostolic Church , angachichengeta murawo, mweya wake unoenda muparadise maanogara nengirozi pamwechete. Vachirarama nekusingaperi.

Saka tichiti Mwari waAbraham nyika yava kuguma. Vana Abraham vatowoko kudenga. Zvino, saka munhu anotimirira kudenga ndiJesu, Handizvo here? [congregation responds – Amen!] Saka ndiye anotipa mweya waMwari Baba noMweya wake, handizvo here? [congregation responds – Amen!]. Mweya waMwari Baba noMweya waMwanakomana wogara matiri. Tove vatsvene. Tove vaaApostora vaJesu vanaMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Kufa hupinda. Handiti kune vamwe vari muno muchurch vakavainda, ndikavadzora? [congregation responds – Amen!] Ivavo ndovanonzwisisa kuti ndakatumwa naJesu. Uyezve ndovanoziva kuti Pauro Mwazha arikudenga ari panyika, handizvo here? [congregation responds – Amen!] Vamwe vari kurota variko kwavari, ivavo muri kuona vari kuzouya vachibhabhatidzwa.

Zvino mogadzirira vana vaBaba vangu. Nguva yapera, nyika yavakuguma. Mazvinzwa ka? [congregation responds – Amen!] Eh, moramba muchida Mwari saizvozvo. Muchichengeta mitemo gumi nhai? [congregation responds – Amen!] Mitemo gumi ndokutenda. Asi ka muno goneswa naMwari. Kana maira matenda mukabhabhatidzwa munopiwa Mweya wokuteerere shoko raMwari. Mazvinzwa? [congregation responds – Amen!] Ndatenda hangu vana vaBaba wangu. Moramba makadaro.

MaBishop akaita zvakanaka kuronga mazuva akawanda kudai. Nhasi isSabata, tozobva pano nomuvhuro. Zvinogonekwa navanhu vasina Mwari izvozvo? [congregation responds – Kwete!] Inguva! Ingirozi inokuitisai izvozvo. Ngirozi yeChurch irikupinda mamuri. Mweya Mutsvene wouya ndowokuitisai izvozvo. Nokuti mazita enyu akanyorwa. Sezvakanyorwa zvichinzi, vanhu vake vacharwirwa, ivo vese vane mazita akanyorwa mubhuku. Mukaverenga muPart One kana Part Two yekutumwa kwaPauro Mwazha weAfrica munozviwana zvirimo izvozvi. Eh. NeDate ravakanyora. Ndini ndakapuhwa bhuku racho, nepanzvimbo yacho pandaizvipirwa. Zviri mumabhuku ekutumwa Part one ne Part Two. Saka ndakanzi nyorera vana vari kumaUniversity kuti vagozokubatsira mukusikwa kwenyika itsva Africa, iyi. Vanhu vakafunda, vane zivo vane njere ndovane chido chekuverenga mabhuku aya. Vano verenga Bibheri, voverenga mabhuku ekutumwa kwaPauro Mwazha weAfrica Part One ne Part Two, zvichienda mimisoro yavo. Hamuone pavanenge vasumuka vachidzidzisa. Ah vave nezivo wena, Ah vari kuziva, vari kuverenga. Kubva kuchakaipa kuziva. Moramba makadaro vana vaBaba wangu.

Hatisi venyika, tiri ngirozi, tiri vana vaMwari. Nguva yedu yekudzokera kwatakabva, yekuguma kwenyika, ndonguva yeRecreation of Africa panyika, vanhu voda Mwari savari kudenga, vove sengirozi. Dzove Angels. Saka ndakabvunzwa ndikati “I am the Angel of Africa”. Zvino vana vengirozi handiti ingiroziwo?[congregation responds – Amen!] Muri vateveri vangu ka, muri seni. Mweya unopinda mandiri ndouno shanda mamuri. Dzidziso yaMwari yandinochengeta inonditisa kuti Mwari andide ndoyamuri kuchengeta. Tiri chinhu chimwechete. Eh. Tiri vateveri vaJesu, tese. Musasuwe, farai, uye musambo kahadzika, Ah kwete, Aiwa. Makangodiwa henyu, mochifara, nyika ino ndeyenyu denga nderenyu. Uye kunakirwa hakuchaperi kwamuno wana kwaari. Munorwara muchiporeswa, munofa muchi mutswa. Vamwe vanorasika vakundwa naSatan, vachiuya vachisunungurwa, vachishambwa woita seasina kumbotadza. Handizvo here? [congregation responds – Amen!] Obva wapihwa simba rekusatadza zve, nhai? [congregation responds – Amen!]  Mwana waregererwa zvitadzo zvako, chienda asi usazotadza zve.

Hamuchiri vanhu vana vaMwari, ichokwadi. Ini ndozviziva izvozvo, nekuti I pray for you day and night, nguva dzose. Muri vana vaMwari. Denga nderenyu. Moramba makadaro. Ah kwazvo. Africa forward, Never Backwards, Halleluyah. Ndiyani akaimbisa izvozvo? [congregation responds – Bishop Manjongolo!] Hallelujah, Africa Forward, Never Backwards. Yavanhu veAfrica, pamberi, ichokwadi. Hatisi vanhu, We are Angels, chaizvo sure. Hamusiri vanhu, muri vana vaMwari. Eh moramba makadaro. Batisisisai icho chamunacho. Ndatenda hangu vana vaBaba wangu. Saka farai, hakuna kusuwa muvanhu vaMwari, tinomufaro mazuva ose! Amen! Ndatenda ([congregation sings – Toita mufaro mumoyo, takatengwa neropa raJesu]

Patinenge toita benediction mutaure kunaMwari, ngirozi dziri pano, dzinonzwa mashoko aya, dzichiatakura dzichiisa kudenga. Mazvinzwa ka. Mwari anesu. Hanzi ndinemi mazuva ose kuzvika pakuguma kwenyika, handikusieyi muri nherera. Hanzi nguva haimbo svika yandinokusiyayi muri mega. Farai vaApostora veAfrica. Farai vaApostora vaJesu. You are Angels of Africa. Muri ngirozi. Ngirozi dzinaMwari nhaika, dzine simba raJesu, nesimba raMwari Baba. Zvino You are Angels of Africa nekuti wamunotevera iAngel yeAfrica. Akati I am The Angel of Africa, The Only Ernest Mwazha in Southern Rhodesia. Nyika yedu yanga ichiri Rhodesia mazuva iwayo. Zvino tiri vana vaMwari, takango berekwa takadaro, nhaika. [congregation responds – Amen!] Musava munyama, Kwete. Uye batai dzidziso, tererai zvamunodzidziswa, zvamunorairwa, zvinobva zvaita zvakanaka. Asi muri kuita ka. Hamuna chinonetsa muchurch revaaApostora veAfrica. Vanhu vakawanda semvura yegungwa, sejecha regungwa, asi no problem, inhema here? [congregation responds – Amen!] Eh, You are Angels, You are Angels, chokwadi, chokwadi vanangu, ah chokwadi. Ndakakuberekeswai naJesu [congregation responds – Amen!] . Aiwa zvakanaka.

Ndokuisai munaMwari, mazvinzwa. Chinodiwa rutendo netariro, wotarisira zvakanaka bedzi. I tell you, You are Angels. Handikusieyi muri mega. Nyangwe kwandinenge ndiri ndinenge ndichikunamatirai. Ichokwadi. Handikusieyi muri mega, Jesu haandisiye ndiri ndega. Uye Mwari Baba havasiye Jesu ari ega. Aiwa. We are Angels of Africa. Ichokwadi. Nyika dzose dzamirira Pauro kuti apedzise basa revhangeri yaMwari. Zvino Pauro ndiyani? Ndimi! Eh, you are Mwazharians, handizvo? [congregation responds – Amen!] Hallelujah!

Zvino! Kungati ngoni dzaIshe wedu Jesu Kristu, Norudo rwaMwari Baba, nokuwadzana kwaMweya mutsvene, zvive zvinogara nemi mese, Zvino! kudzamarare kwekusingaperi. [congregation responds – Amen!] Mwari ngaave nemi [congregation responds – noMweya wako] Garai nokunyarara [congregation responds – Muzita raTenzi Amen!]

Ah ichokwadi, toita rufaro mumoyo!

Paul Mamvura Enerst Mwazha of Africa

Paul Mamvura Enerst Mwazha of Africa

Jehovah ndiMambo

Jehovah ndiMambo wekudenga
Tomupei Mambo wekudenga
Rangarira Mambo wekudenga
Hounou uMambo wekudenga
Tapiwe uMambo wekudenga
Toitei Mambo wekudenga
Taungana Mambo wekudenga

Wakasika Zvose Zvinhu (Hymn 10)

Wakasika zvose zvinhu, Iwe Mwari woga
Pasina wakayamura, Kuzviita kwako

Aya Makomo amire, Akasikwa newe,
Akamira akasimba, Nokutsigwa newe

Nayo Mvura yatinonwa, Takapiwa newe.
Nako kudya kwatinodya, Takapiwa newe.

Wakasika vanhu iwe, Nokufana newe,
Ukavapa zvinhu zvose, Zvikavakodzera.

Kwasvika muvengi wavo, Akavabvutira,
Vakusiya iwe Mwari, Vakanzwa izwi rake.

Wakati kuvaponisa, Ukaita tsitsi
Ukavapa Mwana wako, Achizovafira.

(Hymn 10)