UnAuthorised Business and Publications

Mwazha-Apostolic

Advertisements

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Luke 12:2
For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. – Mark 4:22
So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Mathew 10:26

Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba
Ini ndadzoka ndive somuranda
Ini ndadzoka kumusha Baba
Ndibatei somuranda

Iyo Nhaka pfuma yeupenyu
Yakatange nayo kure kure
Akaidya pamwe neshamwari
Yakapedzwa nezvipfeve

Pfuma yose yakati yapera
Zano zvose mufaro zavapera
Akafunga zvokutsvaga basa
Akawana renguruve

Kudya kwakwe, kudya kwenguruve
Nzara nhamo zvomumanikidza
Zviri nani ndidzoke kumusha
Ndino shanda somuranda

Vakamuziva achiri kure
Vakamhanya kumuchingamidza
Aiwaka vakafara kwazvo
Nemisodzi yerufaro

Vakatora Mhuru kuuraya
Vakatanga kuita mutambo
Vakadana hama neshamwari
Kufarira murashiki

[A Song from the Parable of The Lost Son – Luke 15:11-32]

Lost Son

 

Random Tweets @TheAfrApoChurch was Mentioned Feb 2015

https://twitter.com/wendiezulu/status/570235812106899456

God’s Commandments | What Does The Bible Say?

 1. but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. [Exodus 20:6]
 2. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. [1 John 5:3]
 3. “You shall therefore love the Lord your God and keep his charge, his statutes, his rules, and his commandments always. [Deuteronomy 11:1]
 4. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus [Revelations 14:12]
 5.  “If you love me, you will keep my commandments. [John 14:15]
 6.  You are my friends if you do what I command you. [John 15:14]
 7. And this is love, that we walk according to his commandments; this is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. [2 John 1:6]
 8. But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!” [Luke 11:28]
 9. “If you walk in my statutes and observe my commandments and do them,  then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit [Leviticus 23:3-4]
 10. he taught me and said to me, “Let your heart hold fast my words; keep my commandments and live. [Proverbs 4:4]
 11. and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. [1 John 3:22]
 12. And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. [Mathew 22:37-38]
 13. Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven [Mathew 5:19]
 14. And he said to him, “Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. [Mathew 19:17]

The Ten Commandments: Old Testament Vs New Testatement

Old Testament New Testament
First
Commandment
Exodus 20:3;
Deuteronomy 5:7
Matthew 4:10; Luke 4:8; Revelation 14:7
Second
Commandment
Exodus 20:4-6;
Deuteronomy 5:8-10
Acts 15:20; 1 Corinthians 6:9-10; Galatians 5:19-20; Ephesians 5:5
Third
Commandment
Exodus 20:7;
Deuteronomy 5:11
Matthew 5:33-37; 1 Timothy 6:1; James 2:7
Fourth
Commandment
Exodus 20:8-11;
Deuteronomy 5:12-15
Luke 4:16; 23:55-56; Acts 17:1-2; 18:4; Hebrews 4:9; 1 John 2:6
Fifth
Commandment
Exodus 20:12;
Deuteronomy 5:16
Matthew 15:4-9; 19:19; Mark 10:19; Luke 18:20; Romans 1:29-30; Ephesians 6:1-3
Sixth
Commandment
Exodus 20:13;
Deuteronomy 5: 17
Matthew 5:21-22; 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; Romans 1:29-30; 13:9
Seventh
Commandment
Exodus 20:14;
Deuteronomy 5:18
Matthew 5:27-28; 19:18; Mark 10:11-12, 19; Luke 16:18; 18:20; Romans 7:2-3; 13:9
Eighth
Commandment
Exodus 20:15;
Deuteronomy 5:19
Matthew 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; Romans 13:9; Ephesians 4:28; 1 Peter 4:15; Revelation 9:21
Ninth
Commandment
Exodus 20:16;
Deuteronomy 5:20
Matthew 19:18; Mark 10:19; Luke 18:20; Acts 5:3-4; Romans 13:9; Ephesians 4:25
10th
Commandment
Exodus 20:17;
Deuteronomy 5:21
Luke 12:15; Romans 1:29; 7:7; 13:9; 1 Corinthians 6:9-10; Galatians 5:19-21; Ephesians 5:3, 5

Feb 2015 Tweets from our Twitter @TheAfrApoChurch