UnAuthorised Business and Publications

Mwazha-Apostolic

Advertisements

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Luke 12:2
For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. – Mark 4:22
So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known – Mathew 10:26

Feb 2015 Tweets from our Twitter @TheAfrApoChurch

Tsemura Makomo Ishe Jesu

Tsemura makomo Saint Pauro, tsemura tipinde
Mabvazuva rakanga rava gungwa
Mavirazuva rakanga rava gomo
Inzwi rikati wasvika panzvimbo yenyasha
Ishe Jesu tsemura makomo

Mabvazuva pakavakwa imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Mabvazuva iriko imba yedombo
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Mambo Jesu vakaonekwa naPauro
Mambo Jesu vakaonekwa ari mudombo
Mambo Jesu vakaonekwa ari mutsime
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Nyamasase inopenya Ishe, Nyamasase inopenya Ishe,
Shilo yakaonekwa naPauro
Ishe Jesu tsemura makomo, tsemura tipinde

Winterveldt

Jehovah ndiMambo

Jehovah ndiMambo wekudenga
Tomupei Mambo wekudenga
Rangarira Mambo wekudenga
Hounou uMambo wekudenga
Tapiwe uMambo wekudenga
Toitei Mambo wekudenga
Taungana Mambo wekudenga

Wakasika Zvose Zvinhu (Hymn 10)

Wakasika zvose zvinhu, Iwe Mwari woga
Pasina wakayamura, Kuzviita kwako

Aya Makomo amire, Akasikwa newe,
Akamira akasimba, Nokutsigwa newe

Nayo Mvura yatinonwa, Takapiwa newe.
Nako kudya kwatinodya, Takapiwa newe.

Wakasika vanhu iwe, Nokufana newe,
Ukavapa zvinhu zvose, Zvikavakodzera.

Kwasvika muvengi wavo, Akavabvutira,
Vakusiya iwe Mwari, Vakanzwa izwi rake.

Wakati kuvaponisa, Ukaita tsitsi
Ukavapa Mwana wako, Achizovafira.

(Hymn 10)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah mukuru!
Kurumbidzai mose!
Wakatipa gore idzva
Wakakurumbidzwa

Wakatichengeta Iye
Gore rapfuura
Tose tiri mberi kwako
Nezvipiko zvedu

Tinotenda Mwari Baba
Nedzo tsitsi dzako
Tinozvipa Kwauri
Neyo mwoyo yedu

Tinoda kurumbidza
Namabasa edu
Toda kutevera Jesu
Tiende kudenga

Dzose nguva dzatinadzo
Dzive dzako Ishe
Namasimba edu ose
Apirwe kwauri

Kudzamarare uuye
Jesu namakore
Negore rakanakisa
Guru rokudenga.

aac41.jpg